โปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี(ล.ย.01)
(สำหรับผู้พิพากษา)

สำหรับข้าราชการให้กรอกผ่าน http://of.coj.intra/hr ผ่านระบบ Intranet

โดย สำนักงานศาลยุติธรรม